Tư Vấn | Công ty TNHH TAVITAX

Tư Vấn

Hướng dẫn về thành phần hồ sơ đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn về thành phần hồ sơ đầu tư nước ngoài

Nội dung

Hồ sơ chuẩn bị

Ghi chú

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

- Passport/CMND/căn cước sao y chứng thực của Nhà đầu tư là cá nhân.

- Giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Giấy xác nhận số dư (chứng minh năng lực tài chính) đối với nhà đầu tư là cá nhân.

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất/giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Giầy tờ chứng minh năng lực của nhà đầu tư đối với ngành nghề dự kiến hoạt động.

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 90 ngày.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Passport/CMND/căn cước sao y chứng thực của Nhà đầu tư là cá nhân.

- Giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Giấy xác nhận số dư (chứng minh năng lực tài chính) đối với nhà đầu tư là cá nhân.

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất/giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Giầy tờ chứng minh năng lực của nhà đầu tư đối với ngành nghề dự kiến hoạt động.

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 90 ngày.

3. Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Passport/CMND/căn cước sao y chứng thực của Nhà đầu tư là cá nhân.

- Giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất/giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Giầy tờ chứng minh năng lực của nhà đầu tư đối với ngành nghề dự kiến hoạt động.

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 30 ngày.

4. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Passport/CMND/căn cước sao y chứng thực của Nhà đầu tư là cá nhân.

- Giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất/giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Giầy tờ chứng minh năng lực của nhà đầu tư đối với ngành nghề dự kiến hoạt động.

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 45 ngày.

5. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Passport/CMND/căn cước sao y chứng thực của Nhà đầu tư là cá nhân.

- Giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất/giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Giầy tờ chứng minh năng lực của nhà đầu tư đối với ngành nghề dự kiến hoạt động.

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 60 ngày.

6. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Passport/CMND/căn cước sao y chứng thực của Nhà đầu tư là cá nhân.

- Giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất/giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Giầy tờ chứng minh năng lực của nhà đầu tư đối với ngành nghề dự kiến hoạt động.

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 90 ngày.

7. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Passport/CMND/căn cước sao y chứng thực của Nhà đầu tư là cá nhân.

- Giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất/giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Giầy tờ chứng minh năng lực của nhà đầu tư đối với ngành nghề dự kiến hoạt động.

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 90 ngày.

8. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Passport/CMND/căn cước sao y chứng thực của Nhà đầu tư là cá nhân.

- Giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất/giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Giầy tờ chứng minh năng lực của nhà đầu tư đối với ngành nghề dự kiến hoạt động.

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 60 ngày.

9. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Passport/CMND/căn cước sao y chứng thực của Nhà đầu tư là cá nhân

- Giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất/giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Giầy tờ chứng minh năng lực của nhà đầu tư đối với ngành nghề dự kiến hoạt động.

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 30 ngày.

10. Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 30 ngày.

11. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 30 ngày.

12. Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 15  ngày.

13. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 30 ngày.

14. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 30 ngày.

15. Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Passport/CMND/căn cước sao y chứng thực của Nhà đầu tư là cá nhân

- Giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất/giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là pháp nhân (Dịch thuật và hớp thức hóa lãnh sự)

- Giầy tờ chứng minh năng lực của nhà đầu tư đối với ngành nghề dự kiến hoạt động.

- Tài liệu khác tùy vào từng hồ sơ cụ thể

Thời gian dự kiến: 15 ngày.

 

Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp

 

Thành lập doanh nghiệp thời gian từ 3 đến 8 ngày làm việc, quý khách nhận được toàn bộ kết quả sau:

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

• Giấy chứng nhận mã số thuế

• Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu

• Dấu tròn công ty

• Giấy chứng nhận mẫu dấu do cơ quan công an cấp

• Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty

• Hỗ trợ, Hướng dẫn kỹ thủ tục kê khai và nộp thuế.

• Tư vấn đặt in hóa đơn ( hóa đơn VAT, hóa đơn thường)

• Tư vấn miễn phí bảo hộ thương hiệu, đký nhãn hiệu độc quyền

• Tư vấn miễn phí chữ ký số – kê khai thuế qua mạng

• Tư vấn thuế, kế toán miễn phí sau thành lập công ty

• Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp sau 3 năm thành lập công ty

Những gì chúng tôi cần là quý khách cung cấp một số giấy tờ và thông tin cần thiết sau:

• Cung cấp thông tin (tên công ty, địa chỉ công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty)

• Cung cấp bản Photocopy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) của những người góp vốn vào doanh nghiệp định thành lập có công chứng, chứng thực;

• Phác thảo ý tưởng ngành nghề kinh doanh bạn mong muốn có sự tư vấn của chúng tôi. (Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chúng tôi sẽ giúp đỡ quý khách nếu khách hàng yêu cầu….)

Hỗ Trợ Thành Lập Mọi Loại Hình Doanh Nghiệp

• Công ty cổ phần,

• Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,

• Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên,

• Doanh nghiệp tư nhân,

• Công ty hợp danh

Chương Trình Khuyễn Mãi đến hết ngày 31/12/2017

§ Miễn phí thành lập doanh nghiệp

§ Miễn phí đăng kí mã số thuế cá nhân từ 01 đến 05 người cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

§ Miễn phí đăng kí tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch.

Kế Toán Trọn gói

Kế Toán trọn gói

KẾ TOÁN TRỌN GÓI: 500 ngàn đồng

Bạn đang là chủ một doanh nghiệp mới thành lập, làm sao để an tâm không vi phạm về thuế ?
Bạn đang băn khoăn lo lắng về việc giải quyết những khoản sổ sách kế toán?
Bạn đang cần tìm dịch vụ kế toán trọn gói để quản lý toàn bộ hệ thống kế toán của công ty?

Chính vì vậy, để tiếp kiệm thời gian, chi phí và công sức trong việc Có một đội ngũ kế toán chuyên nghiệp cho công ty bạn. Công ty tư vấn thuế Tâm Việt –  xin gửi tới quý công ty một dịch vụ Kế Toán Trọn Gói hoàn hảo mà lại tiết kiệm chi phí. Số liệu kế toán luôn luôn được đảm bảo an toàn, bảo mật và liên tục.

BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

STT

LOẠI HÌNH CÔNG TY

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ

PHÍ DỊCH VỤ

1

Công ty dịch vụ, thương mại, xây dựng, sản xuất

Không phát sinh

500.000

 

 

 

 

2

Công Ty dịch vụ, thương mai

Từ 01-10

 

1.200.000

Công ty xây dựng, sản xuất

1.600.000

 

 

 

 

3

Công Ty dịch vụ, thương mai

Từ 11-20

1.600.000

Công ty xây dựng, sản xuất

2.000.000

 

 

 

 

4

Công Ty dịch vụ, thương mai

Từ 21 - 40

2.000.000

Công ty xây dựng, sản xuất

2.500.000

 

 

 

 

5

Công Ty dịch vụ, thương mai

Từ 41  - 60

2.500.000

Công ty xây dựng, sản xuất

3.000.000

 

 

 

 

6

Công Ty dịch vụ, thương mai

Từ 61 Trở đi

Báo giá dự án

Công ty xây dựng, sản xuất

Dịch vụ quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

Công TNHH Tư Vấn Thuế Tâm Việt  là công ty cung cấp dịch vụ thuế với chứng chỉ hành nghề của Tổng cục thuế ban hành. Với đội ngũ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế có nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo sẽ mang đến cho doanh nghiệp của bạn dịch vụ quyết toán thuế hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.

Nội dung công việc thực hiện soát xét

 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán hiện có của doanh nghiệp một cách khách quan trên cơ sở pháp lý.
 • Rà soát toàn bộ hóa đơn, chứng từ về tính chất hợp lý, hợp lệ của hóa đơn. Loại bỏ hóa đơn không hợp lệ để cân đối chi phí cho doanh nghiệp trước khi Quyết toán thuế.
 • Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm với hệ thống sổ sách CHUẨN theo quy định hiện hành
 • Hệ thống chứng từ kế toán ĐÚNG – ĐỦ được sắp xếp, lưu trữ một cách khoa học, logic, hoàn toàn hợp lý hợp lệ
 • Phát hiện ra các sai sót và đưa ra phương án điều chỉnh nằm giảm thiểu các khoản phạt khi kiểm tra quyết toán thuế
 • Soát xét việc kê khai báo cáo và nộp thuế VAT, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà thầu
 • Soát xét việc kê khai báo cáo và nộp bảo hiểm xã hội, y tế, công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, lương..
 • Soát xét toàn bộ hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động…
 • Soát xét toàn bộ hồ sơ đăng ký thuế ban đầu
 • Soát xét một số điểm trọng yếu doanh nghiệp thường gặp rủi ro về thuế.

 

Chi tiết dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán

 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống sổ sách một cách khách quan trên cơ sở pháp lý
 • Rà soát toàn bộ hệ thống chứng từ, số liệu trên sổ sách kế toán
 • Thông báo với doanh nghiệp những tồn đọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp
 • Đưa ra phương án khắc phục để sửa chữa lỗi sai – Bổ sung sổ sách, chứng từ, mẫu biểu kế toán còn thiếu đảm bảo độ chặt chẽ cho việc quyết toán
 • Cân đối, hợp thức hóa số liệu cho logic, khớp nhau

Khi quý công ty lựa chọn dịch vụ quyết toán thuế của chúng tôi, quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về hồ sơ, sổ sách và các báo cáo kế toán của doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp sẽ yên tâm hơn khi biết được các vấn đề tồn đọng của kế toán, có biện pháp xử lý kịp thời hoặc giảm thiểu rủi ro

Đặc biệt: Quý khách hàng uỷ quyền cho Chúng tôi làm việc trực tiếp với cơ thuế về vấn đề quyết toán thuế.

Với đội ngũ chuyên gia trên 30 năm làm việc thanh tra thuế sẽ giúp cho việc tối ưu thuế hiệu quả nhất.

Đặt Câu Hỏi Cần Tư Vấn


Vui lòng để lại thông tin cần tư vấn, chúng tôi sẽ liên lạc ngay với bạn!