Ông TRỊNH MINH PHÚ

Ông TRỊNH MINH PHÚ

Date: - View: 1146 - By:

Thành Viên Ban Cố vấn. Chuyên viên thuế, 35 năm công tác tại Cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Nguyên chuyên viên tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế, Nguyên Thanh tra viên.