Đào tạo INHO​USE: Tại doanh nghiệp và theo yêu cầu đặc th​ù / đặt hàng của tổ chức

Đào tạo INHO​USE: Tại doanh nghiệp và theo yêu cầu đặc th​ù / đặt hàng của tổ chức

Date: - View: 2335 - By:

 

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đào tạo và huấn luyện nhân sự
  • Bước 2: Khảo sát thực tế đặc thù hoạt động, yêu cầu nâng cao năng lực làm việc của nhân sự quản lý trong doanh nghiệp khách hàng
  • Bước 3: Thiết kế chương trình đào tạo và huấn luyện, tình huống ứng dụng, biểu mẫu tác nghiệp để triển khai vào công việc thực tế sau khóa đào tạo.
  • Bước 4: Hỗ trợ vận dụng kết quả đào tạo, huấn luyện, tư vấn tác nghiệp để duy trì hiệu quả tác động, nâng cao năng lực làm việc cho nhân viên công ty khách hàng.
  • Bước 5: Giải đáp  qua email 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

CHƯƠNG 1: DOANH THU VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

 

Phần 1: Pháp luật Kế toán về Doanh thu

Phần 2: Pháp luật Thuế về Doanh thu

Phần 3: Sự chênh lệch giữa Pháp luật kế toán và Pháp luật Thuế

Phần 4: Sơ đồ hạch toán doanh thu

Phần 5: Các khoản giảm trừ và Chiết khấu thương mại

Phần 6: Khuyến mại bán hàng thấp hơn giá bán trước đó

Phần 7: Mua hàng kèm theo sản phẩm thay thế

Phần 8: Khuyến mãi hàng hóa dịch vụ trong tương lai

 

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

Phần 1: Hạch toán chi phí và chi phí được trừ

Phần 2: Thanh toán không dùng tiền mặt

Phần 3: Khoảng trống giữa Pháp luật Kế toán và Pháp luật Thuế

Phần 4: Khấu hao tài sản cố định

Phần 5: Một số phương pháp khấu hao tài sản cố định

 

CHƯƠNG 3: GIÁ THÀNH, GIÁ VỐN, CHI PHÍ LÃI VAY, CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

Phần 1: Chi phí nguyên vật liệu

Phần 2: Sơ đồ hạch toán giá thành sản phẩm

Phần 3: Mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất

Phần 4: Xử lý trường hợp nguyên vật liệu hỏng – sản phẩm hỏng trong sản xuất

Phần 5: Chi phí lãi vay

 

CHƯƠNG 4: CHI PHÍ PHẢI TRẢ, CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC, DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ & CHỨNG TỪ - HÓA ĐƠN HỢP PHÁP

Phần 1: Chi phí phải trả

Phần 2: Dự phòng phải trả

Phần 3: Chi phí nhân sự: Tiền lương

Phần 4: Chi phí nhân sự: Phúc lợi

Phần 5: Chi phí nhân sự: Trang phục

Phần 6: Hồ sơ chứng từ công tác phí

Phần 7: Hồ sơ chứng từ mua vé máy bay qua website thương mại điện tử

Phần 8: Doanh nghiệp giải trình về việc hóa đơn có dấu hiệu vi phạm

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ ĐẶC THÙ CỦA NGÀNH TẠI TỔ CHỨC

 

Đăng ký : TẠI ĐÂY